Servei d'ajuda a domicili urgent

Prestació destinada a facilitar el desenvolupament o manteniment de l'autonomia personal, prevenir el deteriorament individual o social, promoure condicions favorables en les relacions familiars i de convivència, contribuint a la integració i permanència de les persones en el seu entorn habitual, amb caràcter urgent.

Destinataris

Persones físiques

Fi de la via administrativa

No

Observacions

Un professional es traslladarà al domicili per donar ajuda de caràcter assistencial.

Llistat de normatives

  • Ordre de la consellera de Benestar Social per la qual es regula el servei d'ajuda a domicili
  • Reglament municipal del servei d'ajuda a domicili

Tràmits

Sol·licitud

Documentació

Sol.licitud
Informe social a elaborar pel treballador social.
Certificat mèdic.
Certificat de nòmina o pensió.
Còpia de la darrera declaració de la renda (IRPF)
DNI de la persona que rep el servei
Targeta sanitària de la perdona que rep el servei
Ajudes relatives a la Llei de Dependència
Informe d'alta hospitalària

Requisits

Persones amb dificultat d'autonomia personal o persones sense limitació d'edat amb discapacitat física, psíquica o sensorial que afecti la seva autonomia personal, i que hagin estat donades d'alta en un centre hospitalari en les últimes sis setmanes

Plaç màxim per a la resolució

3 mesos

Requisits

Persones amb dificultat d'autonomia personal o persones sense limitació d'edat amb discapacitat física, psíquica o sensorial que afecti la seva autonomia personal, i que hagin estat donades d'alta en un centre hospitalari en les últimes sis setmanes

Plaç màxim per a la notificació

3 mesos

Silenci administratiu

Negatiu

Finestreta única de la directiva de serveis

No

Resultat

Ajuda a domicili urgent

Organisme responsable

Benestar Social

Forma de iniciació

D'ofici o a instància de l'interessat, indistintament

Materies relacionades

Discapacitat, Majors, Serveis socials