Servei de teleassistència

El servei de Teleassistència Domiciliària és un servei que, a través de la línia telefònica i amb un equipament de comunicacions i informàtica específic, permet que les persones usuàries, davant situacions d'emergència o d'altres i només prement un botó que porten a sobre constantment i sense molèsties, puguin obtenir ajuda les 24 hores del dia a través d'un servei telefònic amb personal capacitat per proporcionar l'assistència sol.licitada.

Destinataris

Persones físiques

Fi de la via administrativa

No

Llistat de normatives

  • Llei 39/2006, de 14 de desembre, de promoció de l'autonomia personal i atenció a les persones en situació de dependència
  • Llei 4 / 2009, d'11 de juny, de serveis socials de les Illes Balears
  • Ordre de la consellera de Benestar Social per la qual es regula el servei d'ajuda a domicili
  • Reglament del Servei Municipal de Teleassistència

Tràmits

Sol·licitud

Documentació

Fotocòpia del DNI
Targeta sanitària
Justificant d'ingressos de tots els membres de la unitat familiar

Requisits

Persones majors de 65 anys o amb discapacitat física o psíquica. Persones de més de 65 anys d'edat o pensionistes Persones amb discapacitat física o psíquica

Plaç màxim per a la resolució

3 mesos

Requisits

Persones majors de 65 anys o amb discapacitat física o psíquica. Persones de més de 65 anys d'edat o pensionistes Persones amb discapacitat física o psíquica

Plaç màxim per a la notificació

10 dies

Finestreta única de la directiva de serveis

No

Resultat

Teleassistència

Organisme responsable

Benestar Social

Forma de iniciació

A instància de l'interessat

Materies relacionades

Discapacitat, Majors, Serveis socials

Òrgan competent per a resoldre

Benestar Social