Procediment selectiu per a escoles taller, tallers ocupacionals, convenis amb SOIB, personal laboral temporal

Té per objecte realitzar un procediment selectivode personal desocupat o joves fins a 25 anys, per realitzar activitats en escoles taller, tallers ocupacionals ...

Destinataris

Persones físiques

Fi de la via administrativa

No

Tràmits

Sol·licitud

Documentació

Curriculun Vitae (vida laboral)

Requisits

Personal desocupat (tallers ocupacionals), o joves fins a 25 anys (escoles taller)

Plaç màxim per a la resolució

-

Requisits

Personal desocupat (tallers ocupacionals), o joves fins a 25 anys (escoles taller)

Plaç màxim per a la notificació

-

Finestreta única de la directiva de serveis

No

Organisme responsable

Secretaria

Forma de iniciació

D'ofici

Materies relacionades

Treball i ocupació

Òrgan competent per a resoldre

Batlia