Registre finestreta única

A través d'aquest servei es pot registrar i cursar les sol licituds, escrits o comunicacions adreçats a l'Administració General de l'Estat o altres administracions públiques autonòmiques i fins i tot locals, en entitats públiques diferents de l'organisme destinatari.

Destinataris

Persones físiques o jurídiques

Fi de la via administrativa

No

Observacions

Pendent de ACABAR DE PERSONALITZAR

Tràmits

Sol·licitud

Documentació

Perquè es pugui registrar un document a través del Conveni de Finestreta Única, s'haurà d'acompanyar sempre d'Escrit (Instància) amb indicació-a peu de pàgina-de l'Organisme de destinació i l'adreça postal completa del mateix (Carrer, Número, Codi Postal i municipi).

Requisits

Finestreta única de la directiva de serveis

No

Resultat

Registre de la documentació presentada

Organisme responsable

Registre General

Forma de iniciació

D'ofici o a instància de l'interessat, indistintament

Materies relacionades

Oposicions i funció pública

Òrgan competent per a resoldre

Batlia