Control de documents de licitació (validació de poders, pagament de taxes ...)

Té per objecte facilitar la tasca administrativa en una licitació (documents correctes i complets).

Destinataris

Persones físiques

Fi de la via administrativa

No

Observacions

Pendent de ACABAR DE PERSONALITZAR Les taxa només s'aplicaran a les possibles fotocòpies i en la validació de poders.

Llistat de normatives

  • Llei 30/2007, de 30 d'octubre, de contractes del sector públic

Tràmits

Sol·licitud

Documentació

La documentació estarà explícita en el plec de condicions (bases plec)

Requisits

-

Plaç màxim per a la resolució

-

Requisits

-

Plaç màxim per a la notificació

-

Finestreta única de la directiva de serveis

No

Resultat

Control de documents

Organisme responsable

Contractació i Compres

Forma de iniciació

A instància de l'interessat

Materies relacionades

Oposicions i funció pública

Òrgan competent per a resoldre

Batlia