Signatura de contractes

Té per objecte plasmar en documentació administrativa l'adjudicació d'obra, servei o subministrament.

Destinataris

Persones físiques o jurídiques

Fi de la via administrativa

No

Observacions

Pendent de ACABAR DE PERSONALITZAR Signen el contracte l'Alcalde i el contractista, amb l'assistència del secretari (en grans poblacions el titular de l'òrgan de suport a la Junta de Govern), que és el fedatari públic

Llistat de normatives

  • Llei 30/2007, de 30 d'octubre, de contractes del sector públic
  • Llei 7 / 1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local

Tràmits

Sol·licitud

Documentació

DNI

Requisits

-

Plaç màxim per a la resolució

No aplica

Requisits

-

Plaç màxim per a la notificació

No aplica

Finestreta única de la directiva de serveis

No

Resultat

Contracte signat

Organisme responsable

Contractació i Compres

Forma de iniciació

D'ofici

Materies relacionades

Oposicions i funció pública

Òrgan competent per a resoldre

Junta de Govern Local