Actes de recepció d'obres o béns


Podeu iniciar el tràmit electrònicament a l'adreça:

SEU ELECTRÒNICA AJUNTAMENT DE FELANITX
https://ajfelanitx.eadministracio.cat/dossier.1

Rebre una obra o subministrament una vegada finalitzat amb la signatura de l'acta corresponent.

Destinataris

Persones físiques

Fi de la via administrativa

No

Observacions

No es presenta documentació, només es signa l'acta. Signa l'acta el contractista (assistit, si ho desitja, del seu facultatiu), el facultatiu encarregat de la direcció, nomenat per l'Ajuntament, i un facultatiu designat per l'Administració, com a representant d'aquesta. Cal tenir en compte el que disposen els plecs base de la contractació (art. 218 LCSP).

Llistat de normatives

  • Llei 30/2007, de 30 d'octubre, de contractes del sector públic
  • Llei 38/1999, de 5 de novembre, d'Ordenació de l'Edificació

Tràmits

Sol·licitud

Documentació

Cap

Requisits

Obra o servei finalitzada

Plaç màxim per a la resolució

-

Requisits

Obra o servei finalitzada

Plaç màxim per a la notificació

-

Finestreta única de la directiva de serveis

No

Organisme responsable

Contractació i Compres

Forma de iniciació

D'ofici

Materies relacionades

Urbanisme

Òrgan competent per a resoldre

Junta de Govern Local