Cancel.lació de garanties

Podeu iniciar el tràmit electrònicament a l'adreça:

SEU ELECTRÒNICA AJUNTAMENT DE FELANITX
https://ajfelanitx.eadministracio.cat/dossier.1

Té per objecte cancel lar la devolució de la garantia o l'aval, en concepte de serveis, subministraments o obres.

Destinataris

Persones físiques

Fi de la via administrativa

No

Observacions

Expedients de ACABAR DE PERSONALITZAR

Llistat de normatives

  • Llei 30/2007, de 30 d'octubre, de contractes del sector públic

Tràmits

Sol·licitud

Documentació

Sol.licitud específica

Requisits

La garantia ha hagut de finalitzar

Plaç màxim per a la resolució

-

Requisits

La garantia ha hagut de finalitzar

Plaç màxim per a la notificació

-

Finestreta única de la directiva de serveis

No

Organisme responsable

Registre General

Forma de iniciació

D'ofici o a instància de l'interessat, indistintament

Materies relacionades

Contractació administrativa

Òrgan competent per a resoldre

Registre General