Expedient de cloenda

Té per objecte tramitar un expedient (denúncia prèvia) per a l'adopció de la mesura cautelar de paralització i clausura d'una activitat comercial, sense llicència, que contamini o no tingui autoritzacions sectorials (art. 123 Llei 11/2006).

Destinataris

Persones físiques o jurídiques

Fi de la via administrativa

No

Observacions

Dins el període de resolució s'han de donar 5 dies per presentar al.legacions. Si el propietari no disposa de llicència haurà de tancar en 48h. Si no tanca en 48 hores l'ajuntament realitzarà un acte de cloenda fins que obtingui la llicència d'obertura.

Tràmits

Sol·licitud

Documentació

Denúncia

Requisits

-

Plaç màxim per a la resolució

1 any

Requisits

-

Plaç màxim per a la notificació

10 dies

Silenci administratiu

Negatiu

Finestreta única de la directiva de serveis

No

Resultat

Expedient de cloenda

Organisme responsable

Gestió de Llicències d' Activitats

Forma de iniciació

D'ofici o a instància de l'interessat, indistintament

Materies relacionades

Comerç

Òrgan competent per a resoldre

Batlia