Expedient per horaris

Té per objecte tramitar un expedient sancionador per incompliment horari en locals d'espectacles i establiments públics.

Destinataris

Persones físiques o jurídiques

Fi de la via administrativa

No

Llistat de normatives

  • Llei 16/2006, de 17 d'octubre, de règim jurídic de les llicències integrades d'activitat de les Illes Balears
  • Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú
  • Llei orgànica 1 / 1992, de 21 de febrer, sobre Protecció de la seguretat ciutadana.

Tràmits

Sol·licitud

Documentació

Escrit de denúncia

Requisits

Plaç màxim per a la resolució

6 mesos

Plaç màxim per a la notificació

10 dies

Silenci administratiu

Negatiu

Finestreta única de la directiva de serveis

No

Resultat

Expedient per horaris

Organisme responsable

Gestió de Llicències d' Activitats

Forma de iniciació

D'ofici o a instància de l'interessat, indistintament

Materies relacionades

Comerç

Òrgan competent per a resoldre

Batlia