Llicència de la targeta d'armes (aire comprimit)

Demanar la llicència d'armes d'aire comprimit.

Destinataris

Persones físiques

Fi de la via administrativa

No

Llistat de normatives

  • Cal afegir l'Ordenança fiscal
  • Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú
  • Reial Decret 137/1993, de 29 de gener, pel qual s'aprova el Reglament d'Armes

Tràmits

Sol·licitud

Documentació

Sol.licitud
Còpia del DNI
Factura de la compra de l'arma

Requisits

Tenir els 14 anys complerts

Plaç màxim per a la resolució

-

Requisits

Tenir els 14 anys complerts

Plaç màxim per a la notificació

10 dies

Silenci administratiu

Negatiu

Finestreta única de la directiva de serveis

No

Resultat

Targeta d'armes

Organisme responsable

Registre General

Forma de iniciació

A instància de l'interessat

Materies relacionades

Caça, Esports

Òrgan competent per a resoldre

Batlia