Certificacions de planimetria municipal

Numeració d'habitatges rústiques i urbanes.

Destinataris

Persones físiques o jurídiques

Fi de la via administrativa

No

Observacions

La cartografia es notifica a la Delegació d'Economia del Ministeri d'Economia i Hisenda, així com a la Gerència Regional del Cadastre.

Llistat de normatives

  • Llei 14/2000, de 21 de desembre, d'ordenació territorial
  • Reial Decret 1336/1999, de 31 de juliol, pel qual es disposa la formació dels censos d'edificis, locals, habitatges i població
  • Reial Decret 347/2001, de 4 d'abril, pel qual es modifica l'article 2.2 del Reial Decret 1336/1999, de 31 de juliol, pel qual es disposa la formació dels censos d'edificis, locals, habitatges i població

Tràmits

Sol·licitud

Documentació

Cap

Requisits

Ser propietari de l'habitatge

Plaç màxim per a la resolució

-

Requisits

Ser propietari de l'habitatge

Plaç màxim per a la notificació

-

Finestreta única de la directiva de serveis

No

Resultat

Numeració d'habitatges actualitzada

Organisme responsable

Urbanisme

Forma de iniciació

D'ofici o a instància de l'interessat, indistintament

Materies relacionades

Territori

Òrgan competent per a resoldre

Ple