Expedient de declaració d'interès general

Podeu iniciar el tràmit electrònicament a l'adreça:

SEU ELECTRÒNICA AJUNTAMENT DE FELANITX
https://ajfelanitx.eadministracio.cat/dossier.1

Té per objecte l'obtenció de declaració d'interès general per part del Consell Insular de Mallorca.

Destinataris

Persones físiques

Fi de la via administrativa

No

Observacions

L'ajuntament haurà d'abonar una taxa al Consell Insular de Mallorca

Llistat de normatives

  • Llei 11/2006, de 14 de setembre, d'avaluacions d'impacte ambiental i avaluacions ambientals estratègiques a les Illes Balears.
  • Llei 14/2000, de 21 de desembre, d'ordenació territorial
  • Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú
  • Llei 6 / 1997, de 8 de juliol, de sòl rústic de les Illes Balears
  • Llei 6 / 1998, de 13 d'abril, sobre Règim del Sòl i Valoracions
  • NN.SS. del PGOU vigents
  • Pla territorial de gener 1, 2005
  • Reial Decret 1346/1976, de 9 d'abril, pel qual s'aprova el text refós de la Llei sobre el règim del sòl i ordenació urbana
  • Reial Decret 2159/1978, de 23 de juny, pel qual s'aprova el Reglament de Planejament per al Desenvolupament i Aplicació de la Llei sobre Règim del Sòl i Ordenació Urbana

Tràmits

Sol·licitud

Documentació

Projecte de l'obra o de l'activitat a realitzar (memòria explicativa, croquis, ubicació etc.)

Requisits

Qualsevol persona amb interès legítim (art. 31 Llei 30/1992)

Plaç màxim per a la resolució

-

Requisits

Qualsevol persona amb interès legítim (art. 31 Llei 30/1992)

Plaç màxim per a la notificació

-

Silenci administratiu

Negatiu

Finestreta única de la directiva de serveis

No

Organisme responsable

Urbanisme

Forma de iniciació

A instància de l'interessat

Materies relacionades

Urbanisme

Òrgan competent per a resoldre

Consell de Mallorca