Projecte de compensació

Determinar els béns de cessió i drets obligatoris. (Document en el qual es reflecteixen les finques aportades i resultants, amb els seus adjudicataris, els terrenys a cedir a l'Ajuntament del municipi i l'import de les compensacions en efectiu si fossin procedents. Aprovat el Projecte per la Junta de Compensació i per l'Ajuntament del municipi, servirà de títol per al'adjudicació dels terrenys.

Destinataris

Persones físiques o jurídiques

Fi de la via administrativa

No

Llistat de normatives

  • Reial Decret 3288/1978, de 25 d'agost, pel qual s'aprova el Reglament de Gestió Urbanística per al desenvolupament i aplicació de la Llei sobre règim del sòl i ordenació urbana

Tràmits

Sol·licitud

Documentació

Projecte (3 còpies)

Requisits

Plaç màxim per a la resolució

-

Plaç màxim per a la notificació

-

Silenci administratiu

Negatiu

Finestreta única de la directiva de serveis

No

Resultat

Inscripció en el registre de la propietat dels béns a cedir al municipi

Organisme responsable

Urbanisme

Forma de iniciació

D'ofici o a instància de l'interessat, indistintament

Materies relacionades

Urbanisme

Òrgan competent per a resoldre

Ple