Recepció d'urbanitzacions

Adscripció al servei públic de l'Ajuntament dels béns i serveis (objecte de cessió obligatòria).

Destinataris

Persones físiques

Fi de la via administrativa

No

Llistat de normatives

  • Decret 38/1987, de 4 de juny, sobre recepció d'urbanitzacions pels ajuntaments.

Tràmits

Sol·licitud

Documentació

Còpies autenticades de les Actes de recepció provisional i definitiva
Certificat expedit per l'empresa constructora, acreditativa que les obres s'han executat complint fidelment el projecte d'urbanització aprovat i que són aptes per ser ofertes a l'ús o servei públic.
Relació dels béns i serveis de cessió obligatòria previstos en el Pla parcial, Pla especial, si escau, i projecte d'urbanització.
Descripció dels béns i serveis objecte de cessió, amb especificació de la seva superfície, situació, característiques i titularitat dominical.
Certificació del registre de la propietat acreditativa de la llibertat de càrregues i gravàmens dels terrenys objecte de cessió.

Requisits

Plaç màxim per a la resolució

3 mesos

Plaç màxim per a la notificació

-

Silenci administratiu

Negatiu

Finestreta única de la directiva de serveis

No

Resultat

Adscripció al servei públic mitjançant acta de recepció de la urbanització signada per ajuntament i promotors

Organisme responsable

Urbanisme

Forma de iniciació

D'ofici o a instància de l'interessat, indistintament

Materies relacionades

Urbanisme

Òrgan competent per a resoldre

Junta de Govern Local