Tramitació Electrònica

Iniciar tràmit

Certificat de situació urbanística


Podeu iniciar el tràmit electrònicament a l'adreça:

SEU ELECTRÒNICA AJUNTAMENT DE FELANITX
https://ajfelanitx.eadministracio.cat/dossier.1

Té per objecte expedir un certificat de situació urbanística d'una finca o edificació. El certificat urbanístic acredita l'estat d'un bé immoble, i exposa si l'ús que es pretén exercir i / o l'edificació projectada sobre aquest bé és permesa acord amb el Pla General d'Ordenació Urbana.

Destinataris

Persones físiques o jurídiques

Fi de la via administrativa

No

Llistat de normatives

  • Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú
  • Llei 7 / 1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local
  • Ordenança fiscal reguladora de documents administratius de Felanitx
  • Reial Decret 2612/1996, de 20 de desembre, pel qual es modifica el Reglament de Població i Demarcació Territorial de les entitats locals aprovat pel Reial Decret 1690/1986, de 11 de juliol

Tràmits

Sol·licitud

Documentació

Sol.licitud
Rebut contribució o emplaçament

Requisits

-

Plaç màxim per a la resolució

-

Requisits

-

Plaç màxim per a la notificació

-

Silenci administratiu

Negatiu

Finestreta única de la directiva de serveis

No

Organisme responsable

Urbanisme

Forma de iniciació

A instància de l'interessat

Materies relacionades

Urbanisme

Òrgan competent per a resoldre

Batlia