Subvencions a associacions de veïns i altres sense ànim de lucre per promoure la participació ciutadana

Té per objecte la prestació de suport econòmic a associacions de veïns i altres sense ànim de lucre per al desenvolupament d'activitats que estimulin la participació ciutadana.

Destinataris

Associacions

Fi de la via administrativa

No

Observacions

Les entitats beneficiàries hauran de justificar les activitats realitzades i subvencionades, abans del 15 de novembre de 2010, mitjançant instància acompanyada de memòria detallada i original i còpia de totes les factures i justificants relatius a les despeses derivades de la pròpia activitat

Llistat de normatives

  • Bases d'execució del pressupost
  • Bases de la convocatòria de subvencions per a la realització d'activitats en l'any 2010 del municipi de Felanitx
  • Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú
  • Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions
  • Ordenança general reguladora de la concessió de subvencions en el municipi de Felanitx
  • Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions

Tràmits

Sol·licitud

Documentació

Model de sol.licitud correctament emplenada
Projecte explicatiu de cada activitat per la qual es demana la subvenció, en què constin: objectius que es persegueixen, persones a les quals va dirigida, mitjans materials i humans necessaris per dur a terme
Pressupost total i desglossat per partides
Declaració expressa d'estar al corrent de les obligacions tributàries i de Seguretat Social
Qualsevol altra documentació que justifiqui la petició

Requisits

Associacions de veïns, o que promoguin la participació ciutadana, legalment constituïdes, domiciliades en el municipi de Felanitx i inscrites en el Registre Municipal d'Associacions. A més, no podran trobar-se en cap de les situacions descrites en l'art. 13.2 de la Llei 38/2003, en particular, no estar al corrent en el pagament de deutes a l'Ajuntament o d'obligacions derivades del reintegrament de subvencions

Plaç màxim per a la resolució

3 mesos

Requisits

Associacions de veïns, o que promoguin la participació ciutadana, legalment constituïdes, domiciliades en el municipi de Felanitx i inscrites en el Registre Municipal d'Associacions. A més, no podran trobar-se en cap de les situacions descrites en l'art. 13.2 de la Llei 38/2003, en particular, no estar al corrent en el pagament de deutes a l'Ajuntament o d'obligacions derivades del reintegrament de subvencions

Plaç màxim per a la notificació

10 dies

Silenci administratiu

Negatiu

Finestreta única de la directiva de serveis

No

Resultat

Concessió de subvenció directa

Organisme responsable

Registre General

Forma de iniciació

A instància de l'interessat

Materies relacionades

Participació ciutadana

Òrgan competent per a resoldre

Junta de Govern Local