Subvencions per a programes d'atenció sociocultural a les mestresses de casa

Regular les ajudes econòmiques a associacions i entitats sense ànim de lucre que desenvolupin activitats i iniciatives destinades a afavorir la participació de les mestresses de casa i el seu benestar.

Destinataris

Associacions

Fi de la via administrativa

No

Observacions

Les activitats subvencionables són: socioculturals, formatives, educatives, oci i temps lliure, adquisició de material fungible i inventariable, adquisició de material esportiu, esdeveniments específics adreçats a la gent gran. Les entitats beneficiàries hauran de justificar les activitats realitzades i subvencionades, abans del 15 de novembre de 2010, mitjançant instància acompanyada de memòria detallada i original i còpia de totes les factures i justificants relatius a les despeses derivades de la pròpia activitat

Llistat de normatives

  • Bases d'execució del pressupost
  • Bases de la convocatòria de subvencions per a la realització d'activitats en l'any 2010 del municipi de Felanitx
  • Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú
  • Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions
  • Ordenança general reguladora de la concessió de subvencions en el municipi de Felanitx
  • Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions

Tràmits

Sol·licitud

Documentació

Model de sol.licitud correctament emplenada
Projecte explicatiu de cada activitat per la qual es demana la subvenció, en què constin: objectius que es persegueixen, persones a les quals va dirigida, mitjans materials i humans necessaris per dur a terme
Pressupost total i desglossat per partides
Declaració expressa d'estar al corrent de les obligacions tributàries i de Seguretat Social
Qualsevol altra documentació que justifiqui la petició

Requisits

Associacions i entitats privades amb domicili al municipi de Felanitx, inscrites en el Registre Municipal d'Associacions i en els estatuts es contempli la realització d'activitats destinades a millorar el benestar de les mestresses de casa No trobar-se en cap de les situacions recollides en l'art. 13 de la Llei 38/2003, en especial, no estar al corrent del pagament de deutes amb l'Ajuntament ni d'obligacions derivades del reintegrament de subvencions

Plaç màxim per a la resolució

3 mesos

Requisits

Associacions i entitats privades amb domicili al municipi de Felanitx, inscrites en el Registre Municipal d'Associacions i en els estatuts es contempli la realització d'activitats destinades a millorar el benestar de les mestresses de casa No trobar-se en cap de les situacions recollides en l'art. 13 de la Llei 38/2003, en especial, no estar al corrent del pagament de deutes amb l'Ajuntament ni d'obligacions derivades del reintegrament de subvencions

Plaç màxim per a la notificació

10 dies

Silenci administratiu

Negatiu

Finestreta única de la directiva de serveis

No

Resultat

Concessió de subvenció directa

Organisme responsable

Registre General

Forma de iniciació

A instància de l'interessat

Materies relacionades

Ajudes i Subvencions , Cultura, Dona, Família

Òrgan competent per a resoldre

Junta de Govern Local