Subvencions per finançar despeses de manteniment de centres d'educació infantil

Convocatòria d'ajudes econòmiques per a finançar les despeses de manteniment de centres de primer cicle d'educació infantil, amb l'objectiu de fomentar i donar suport a aquests centres, que redundi en un menor cost de les places i faciliti l'accés en condicions més avantatjoses als nens en edats compreses entre els 0 i 3 anys.

Destinataris

Centres de primer cicle d'educació infantil

Fi de la via administrativa

No

Observacions

Els beneficiaris hauran de justificar les despeses corresponents a les subvencions atorgades, amb anterioritat al 15 de novembre de 2010, mitjançant l'aportació de: -Memòria detallada del projecte desenvolupat, descrivint l'objectiu i els resultats aconseguits Liquidació econòmica de les activitats subvencionades -Original i còpia de les factures i justificants relatius a les despeses per als quals es va demanar la subvenció. En cas de no justificació del total de la quantia subvencionada, serà procedent el reintegrament de les quantitats corresponents, sens perjudici de les accions sancionadores previstes en la Llei 38/2003

Llistat de normatives

  • Bases d'execució del pressupost
  • Bases de la convocatòria de subvencions per a la realització d'activitats en l'any 2010 del municipi de Felanitx
  • Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú
  • Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions
  • Ordenança general reguladora de la concessió de subvencions en el municipi de Felanitx
  • Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions

Tràmits

Sol·licitud

Documentació

Sol.licitud
DNI del sol.licitant (titular del centre educatiu) i, si escau, del representant legal
Relació nominal del personal del centre, amb referència a la seva titulació
Relació nominal d'alumnes de 0 a 3 anys, amb el seu any de naixement i situació familiar
Documentació acreditativa de l'autorització per impartir el primer cicle d'educació infantil
Documentació acreditativa de la titularitat del compte corrent en què s'ingressarà, si escau, la quantia subvencionada
Certificat que acrediti que el centre està al corrent de les obligacions de pagament de Seguretat Social, expedit per la Tresoreria General de la Seguretat Social, en cas de ser necessari
Pressupost d'ingressos i despeses de l'exercici per al qual es demana l'ajut

Requisits

Titulars de centres de primer cicle d'educació infantil que: -Atenguin nens menors de 3 anys -Es troben al corrent de les obligacions tributàries i de Seguretat Social -Tenir uns ràtios adequats per a les següents edats: a) 3-12 mesos: màxim 7 nens / aula / educador b) 12-24 mesos: màxim 12 nens / aula / educador c) 1924-1936 mesos: màxim 18 nens / aula / educador -La titulació del personal que atengui els alumnes s'adeqüi al que preveu els arts. 11 i 12 del RD 60/2008 de 2 de maig -Comptar amb un horari de menjador ampli i flexible i prestar serveis durant 11 mesos a l'any -Utilitzar, entre els criteris d'admissió, el nivell d'ingressos familiars, atorgant prioritat als més baixos -No trobar-se en cap de les prohibicions per obtenir la condició de beneficiari

Plaç màxim per a la resolució

3 mesos

Requisits

Titulars de centres de primer cicle d'educació infantil que: -Atenguin nens menors de 3 anys -Es troben al corrent de les obligacions tributàries i de Seguretat Social -Tenir uns ràtios adequats per a les següents edats: a) 3-12 mesos: màxim 7 nens / aula / educador b) 12-24 mesos: màxim 12 nens / aula / educador c) 1924-1936 mesos: màxim 18 nens / aula / educador -La titulació del personal que atengui els alumnes s'adeqüi al que preveu els arts. 11 i 12 del RD 60/2008 de 2 de maig -Comptar amb un horari de menjador ampli i flexible i prestar serveis durant 11 mesos a l'any -Utilitzar, entre els criteris d'admissió, el nivell d'ingressos familiars, atorgant prioritat als més baixos -No trobar-se en cap de les prohibicions per obtenir la condició de beneficiari

Plaç màxim per a la notificació

10 dies

Silenci administratiu

Negatiu

Finestreta única de la directiva de serveis

No

Resultat

Concessió de subvenció directa

Organisme responsable

Benestar Social

Forma de iniciació

A instància de l'interessat

Materies relacionades

Educació, Infància i menors

Òrgan competent per a resoldre

Junta de Govern Local