Subvencions per a la realització d'activitats extraescolars

Regular la concessió d'ajudes econòmiques a associacions de mares i pares d'alumnes (AMIPAS) per a la realització d'activitats extraescolars de caràcter cultural, esportiu o de lleure.

Destinataris

Associacions de pares d'alumnes

Fi de la via administrativa

No

Observacions

Els beneficiaris hauran de justificar les despeses corresponents a les subvencions atorgades, amb anterioritat al 15 de novembre de 2010, mitjançant l'aportació de: -Memòria detallada del projecte desenvolupat, descrivint l'objectiu i els resultats aconseguits Liquidació econòmica de les activitats subvencionades -Original i còpia de les factures i justificants relatius a les despeses per als quals es va demanar la subvenció. En cas de no justificació del total de la quantia subvencionada, serà procedent el reintegrament de les quantitats corresponents, sens perjudici de les accions sancionadores previstes en la Llei 38/2003

Llistat de normatives

  • Bases d'execució del pressupost
  • Bases de la convocatòria de subvencions per a la realització d'activitats en l'any 2010 del municipi de Felanitx
  • Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú
  • Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions
  • Ordenança general reguladora de la concessió de subvencions en el municipi de Felanitx
  • Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions

Tràmits

Sol·licitud

Documentació

Model de sol.licitud correctament emplenada
Projecte explicatiu de cada activitat per la qual es demana la subvenció, en què constin: objectius que es persegueixen, persones a les quals va dirigida, mitjans materials i humans necessaris per dur a terme
Pressupost total i desglossat per partides
Declaració expressa d'estar al corrent de les obligacions tributàries i de Seguretat Social
Qualsevol altra documentació que justifiqui la petició

Requisits

Associacions de mares i pares d'alumnes de centres docents del municipi de Felanitx, legalment constituïdes, reconegudes pel centre en qüestió i sense ànim de lucre. No podran trobar-se en cap de les situacions recollides en l'art. 13 de la Llei 38/2003, en particular, no trobar-se al corrent de pagament de deutes amb l'Ajuntament i d'obligacions derivades del reintegrament de subvencions

Plaç màxim per a la resolució

3 mesos

Requisits

Associacions de mares i pares d'alumnes de centres docents del municipi de Felanitx, legalment constituïdes, reconegudes pel centre en qüestió i sense ànim de lucre. No podran trobar-se en cap de les situacions recollides en l'art. 13 de la Llei 38/2003, en particular, no trobar-se al corrent de pagament de deutes amb l'Ajuntament i d'obligacions derivades del reintegrament de subvencions

Plaç màxim per a la notificació

10 dies

Silenci administratiu

Negatiu

Finestreta única de la directiva de serveis

No

Resultat

Concessió de subvenció directa

Organisme responsable

Registre General

Forma de iniciació

A instància de l'interessat

Materies relacionades

Ajudes i Subvencions , Educació, Infància i menors

Òrgan competent per a resoldre

Junta de Govern Local