Teleassistència per a víctimes de violència de gènere

Prevenció d'agressions de violència de gènere o minimització de les seves conseqüències establint un entorn de seguretat i, en cas necessari, possibilitant la intervenció immediata amb mobilització dels recursos d'atenció necessaris.

Destinataris

Dones

Fi de la via administrativa

No

Observacions

Es tracta d'un servei que presta Creu Roja. L'Ajuntament realitza el tràmit previ a la prestació del servei

Llistat de normatives

  • Llei 4 / 2009, d'11 de juny, de serveis socials de les Illes Balears
  • Llei orgànica 1 / 2004, de 28 de desembre, de mesures de protecció integral contra la Violència de Gènere
  • Reglament del Servei Municipal de Teleassistència

Tràmits

Sol·licitud

Documentació

DNI de la dona maltractada
Ordre de protecció emesa pel Jutjat de Violència sobre la Dona competent

Requisits

No conviure amb la persona o persones que l'han sotmès a maltractament, comptar amb una ordre d'allunyament o una ordre de protecció, sempre que el jutge que la va emetre no consideri contraproduent aquest servei per a la seguretat de la usuària.

Plaç màxim per a la resolució

-

Requisits

No conviure amb la persona o persones que l'han sotmès a maltractament, comptar amb una ordre d'allunyament o una ordre de protecció, sempre que el jutge que la va emetre no consideri contraproduent aquest servei per a la seguretat de la usuària.

Plaç màxim per a la notificació

-

Finestreta única de la directiva de serveis

No

Resultat

Teleassistència assignada a la dona

Organisme responsable

Benestar Social

Forma de iniciació

D'ofici o a instància de l'interessat, indistintament

Materies relacionades

Dona, Serveis socials