Ajuts econòmics directes a persones físiques

Suport econòmic de manera puntual a persones i / o famílies en situació de dificultat, com a part d'un procés d'intervenció i d'integració social.

Destinataris

Persones físiques

Fi de la via administrativa

No

Observacions

Aquest tràmit requereix cita prèvia amb el servei de treball social per poder iniciar-se. En cas de concedir l'ajut, la persona interessada es compromet a: Destinar l'ajut econòmic que se li concedeix a la finalitat per a la qual li ha estat atorgada. Justificar mitjançant factura a què s'ha destinat l'ajut. Complir amb el que estableix l'acord de treball amb el professional de referència. Facilitar el seguiment pel personal de l'ajuntament per verificar l'ús de l'ajuda

Llistat de normatives

  • Reglament d'ajuts no tècniques

Tràmits

Sol·licitud

Documentació

Inscripció al SOIB de tots els membres de la unitat familiar majors de 18 anys
Certificació de prestacions del SOIB de tots els membres de la unitat familiar majors de 18 anys
Certificació de prestacions de Seguretat Social de tots els membres de la unitat familiar majors de 18 anys
DNI de tots els membres de la unitat familiar majors de 18 anys
Declaració de la renda o certificat negatiu d'Hisenda
Certificat de convivència, si s'escau
Pla de treball elaborat amb el treballador / a social

Requisits

Estar inscrit en el padró municipal d'habitants.

Plaç màxim per a la resolució

-

Requisits

Estar inscrit en el padró municipal d'habitants.

Plaç màxim per a la notificació

-

Finestreta única de la directiva de serveis

No

Resultat

Ajut econòmic

Organisme responsable

Benestar Social

Forma de iniciació

D'ofici o a instància de l'interessat, indistintament

Materies relacionades

Ajudes i Subvencions