Sol.licitud d'una plaça en un centre de dia

Ocupació d'una plaça en un centre de dia, destinat a persones amb dependència d'una sèrie de cures com ara: alimentació, salut, higiene, transport al centre de dia, etc. (Sense nocturnitat).

Destinataris

Persones físiques

Fi de la via administrativa

No

Observacions

Les places de les que es disposen en el Centre de Dia són limitades, pel que pot haver llista d'espera. La persona que obté el servei ha de pagar el percentatge de la seva pensió al Centre de Dia, encara que si no fa ús del mateix tots els dies laborables del mes, se li cobra la part corresponent, és a dir, els dies que realment percep el servei. El centre de dia pertany a l'IMAS, que és l'òrgan que resol i decideix en relació amb aquest procediment

Llistat de normatives

  • Llei 4 / 2009, d'11 de juny, de serveis socials de les Illes Balears
  • Ordenança municipal del servei d'assistència benèfico-sanitària
  • Reial Decret Legislatiu 2 / 2000, de 16 de juny, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques

Tràmits

Sol·licitud

Documentació

Sol.licitud
Informe social (a elaborar pel treballador social en el Centre Municipal de Serveis Socials)
Informe mèdic
Certificat d'ingressos percebuts per l'interessat
DNI de la persona sol.licitant de la plaça
Certificat d'empadronament
Targeta sanitària

Requisits

Persones empadronades al municipi amb dificultats que afecten la seua autonomia personal.

Plaç màxim per a la resolució

3 mesos

Requisits

Persones empadronades al municipi amb dificultats que afecten la seua autonomia personal.

Plaç màxim per a la notificació

-

Silenci administratiu

Negatiu

Finestreta única de la directiva de serveis

No

Resultat

Plaça en un centre de dia

Organisme responsable

Benestar Social

Forma de iniciació

A instància de l'interessat

Materies relacionades

Majors, Serveis socials

Òrgan competent per a resoldre

Batlia