Adquisició de drets d'ús funerari sobre nínxols, capelles i columbaris (Concessió temporal)

Permet obtenir la concessió de l'ús temporal de nínxols i columbaris del primer soterrament i trasllat de restes, per un període determinat.

Destinataris

Persones físiques o jurídiques

Fi de la via administrativa

No

Observacions

El dret es concedeix per 50 anys.

Llistat de normatives

  • Ordenança fiscal reguladora de la taxa de cementiri municipal de Felanitx
  • Ordenança reguladora dels serveis funeraris municipals
  • Reial Decret 1372/1986, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament de Béns de les Entitats Locals

Tràmits

Sol·licitud

Documentació

Sol.licitud
DNI (original i còpia) del sol.licitant
DNI (original i còpia) de la persona difunta

Requisits

-

Plaç màxim per a la resolució

3 mesos

Requisits

-

Plaç màxim per a la notificació

-

Silenci administratiu

Negatiu

Finestreta única de la directiva de serveis

No

Resultat

Adquisició del dret d'ús funerari

Organisme responsable

Cementiri

Forma de iniciació

A instància de l'interessat

Materies relacionades

Serveis Funeraris

Òrgan competent per a resoldre

Junta de Govern Local