Canvi de titularitat del dret d'ús funerari

Sol.licitud de transmissió de la titularitat o cotitularitat de la concessió de l'ús temporal de sepultures per reversió, mort de la persona titular o nomenament de cotitular.

Destinataris

Persones físiques

Fi de la via administrativa

No

Llistat de normatives

  • Ordenança fiscal reguladora de la taxa de cementiri municipal de Felanitx
  • Ordenança reguladora dels serveis funeraris municipals

Tràmits

Sol·licitud

Documentació

Instància
DNI (original i còpia) del sol.licitant
DNI de la persona difunta titular (en cas de transmissió per defunció)
Testament, certificats d'últimes voluntats, llibre de família o partida de naixement de les persones hereves (en cas de transmissió per defunció)
Certificat de defunció de la persona titular (en cas de transmissió per defunció)
Original del títol concessional de l'ús funerari (en cas de transmissió per defunció)

Requisits

El nou i l'anterior titular han de ser familiars fins al quart grau en línia directa o hereu testamentari un altre

Plaç màxim per a la resolució

-

Requisits

El nou i l'anterior titular han de ser familiars fins al quart grau en línia directa o hereu testamentari un altre

Plaç màxim per a la notificació

-

Silenci administratiu

Negatiu

Finestreta única de la directiva de serveis

No

Resultat

Titularitat del dret d'ús funerari actualitzada

Organisme responsable

Cementiri

Forma de iniciació

A instància de l'interessat

Materies relacionades

Serveis Funeraris

Òrgan competent per a resoldre

Junta de Govern Local