Permís per exhumacions, trasllat de restes i reducció

Té per objecte obtenir el permís municipal per a l'extracció de restes (exhumació) d'una sepultura per al seu trasllat, o bé per a la reducció d'aquests.

Destinataris

Persones físiques o jurídiques

Fi de la via administrativa

No

Llistat de normatives

  • Decret 115/1997, de 24 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de policia sanitària mortuòria de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears
  • Ordenança fiscal reguladora de la taxa de cementiri municipal de Felanitx
  • Ordenança reguladora dels serveis funeraris municipals

Tràmits

Sol·licitud

Documentació

Títol acreditatiu de la concessió funerària
Autorització de la persona titular de la sepultura d'origen per al trasllat
DNI del titular de la instal lació
Permís de trasllat expedit per Sanitat (en cas de trasllat a un altre cementiri)
Permís de trasllat del Jutjat (si escau)
Autorització del titular de la sepultura de destí per al trasllat

Requisits

-

Plaç màxim per a la resolució

-

Requisits

-

Plaç màxim per a la notificació

-

Finestreta única de la directiva de serveis

No

Resultat

Permís per exhumació, trasllat de restes

Organisme responsable

Cementiri

Forma de iniciació

A instància de l'interessat

Materies relacionades

Serveis Funeraris

Òrgan competent per a resoldre

Junta de Govern Local