Permís per inhumacions

Demana autorització per a l'enterrament d'una persona difunta i la concessió temporal de l'ús funerari de nínxols i columbaris.

Destinataris

Persones físiques o jurídiques

Fi de la via administrativa

No

Observacions

S'està revisant la ordenança municipal, principalment pel que fa a la possibilitat de sol licitud de persones jurídiques (en referència a les companyies funeràries)

Llistat de normatives

  • Decret 115/1997, de 24 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de policia sanitària mortuòria de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears
  • Ordenança fiscal reguladora de la taxa de cementiri municipal de Felanitx
  • Ordenança reguladora dels serveis funeraris municipals

Tràmits

Sol·licitud

Documentació

Títol acreditatiu de la concessió funerària
Autorització del titular per dur a terme la inhumació
Part de defunció
DNI de la persona titular i de la difunta
Permís de trasllat del Jutjat (si escau)
Llicència per donar sepultura, expedida pel Registre Civil

Requisits

-

Plaç màxim per a la resolució

-

Requisits

-

Plaç màxim per a la notificació

-

Silenci administratiu

Negatiu

Finestreta única de la directiva de serveis

No

Resultat

Permís per inhumació

Organisme responsable

Cementiri

Forma de iniciació

A instància de l'interessat

Materies relacionades

Serveis Funeraris

Òrgan competent per a resoldre

Junta de Govern Local