Inscripció accions de formació ocupacional

Sol.licitud per a participar com alumnat-treballador en els programes de formació i ocupació de l'Escola Taller o del Taller d'Ocupació que organitza l'Ajuntament.

Destinataris

Persones físiques

Fi de la via administrativa

No

Observacions

Pendent de ACABAR DE PERSONALITZAR

Llistat de normatives

  • Ordre Ministerial 21.715 i 21.716 de 14 de novembre de 2001 per les quals es regulen el programa d'Escoles Taller i Cases d'Oficis i les Unitats de Promoció i Desenvolupament i s'estableixen les bases reguladores de la concessió de subvencions públiques a aquests programes
  • Resolució de la consellera de Treball i Formació de 18 de juny de 2009 per la qual s'obre la convocatòria per presentar projectes per a escoles taller, cases d'oficis i tallers d'ocupació, cofinançat pel Fons Social Europeu, a través del Programa Operatiu Pluriregional, per al període 2007-2013

Tràmits

Sol·licitud

Documentació

Amb caràcter general, per a totes les sol.licituds:
Targeta de demandant d'ocupació.
Targeta de la Seguretat Social.
Certificat mèdic de no patir cap malaltia o limitació física o psíquica que impedeixi en normal exercici de les funcions corresponents a l'ofici.
Sol.licitud de retenció de l'IRPF.
Declaració jurada o promesa de no estar ocupant cap treball ni exercint cap activitat del sector públic delimitada per l'article 1 de la llei 53/1984, de 26 de desembre, ni percebre pensió de jubilació, retir o orfandat
Si la persona sol licitant és menor d'edat:
Autorització del pare, de la mare o del / de la tutor / ora legal

Requisits

Estar aturat / ada Inscrit en el SOIB (Servei d'Ocupació de les Illes Balears) com a demandant d'ocupació. Per assistir a l'Escola-Taller, tenir entre 16 i 25 anys. Per assistir al Taller d'ocupació, tenir més de 25 anys Preferent residència al municipi. Estar inscrit / a en el Padró Municipal d'Habitants

Requisits

Estar aturat / ada Inscrit en el SOIB (Servei d'Ocupació de les Illes Balears) com a demandant d'ocupació. Per assistir a l'Escola-Taller, tenir entre 16 i 25 anys. Per assistir al Taller d'ocupació, tenir més de 25 anys Preferent residència al municipi. Estar inscrit / a en el Padró Municipal d'Habitants

Finestreta única de la directiva de serveis

No

Resultat

Inscripció a la formació

Organisme responsable

Assistència Social

Forma de iniciació

A instància de l'interessat

Materies relacionades

Treball i ocupació

Òrgan competent per a resoldre

Batlia