Sol.licitud Carnet d'usuari de biblioteca

Obtenir la targeta d'usuari / a de la biblioteca municipal de l'Ajuntament, que és el document que permet utilitzar aquells serveis per als quals es necessita identificació, principalment el servei de préstec.

Destinataris

Persones físiques

Fi de la via administrativa

No

Observacions

La persona titular de la targeta es compromet a complir les Normes generals d'ús de la Biblioteca, que són: La targeta d'usuari / a de la biblioteca és personal i intransferible. És necessària la presentació de la targeta d'usuari / a en el taulell per a la utilització del servei de préstec. Tota persona usuària del servei de préstec és responsable de les obres mentre les tingui. S'han de respectar els terminis del préstec. S'ha de respectar l'ambient de lectura i concentració propis de la biblioteca, així com la integritat dels materials i de l'equipament. La persona usuària ha de comunicar els canvis de les seves dades personals (domicili, número de telèfon, correu electrònic, etc.) Per a disposar en tot moment de la informació actualitzada. Les dades podran ser compartits amb altres biblioteques col.laboradores del projecte CABIB (Catàleg Bibliogràfic de les Illes Balears): el seu ús es limitarà únicament i exclusivament a gestions i qüestions relacionades amb el préstec de documents i altres serveis bibliotecaris.

Llistat de normatives

  • Llei 19/2006, de 23 de novembre, del sistema bibliotecari de les Illes Balears
  • Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de caràcter personal
  • Reglament d'ordre intern de la Biblioteca Municipal de Felanitx

Tràmits

Sol·licitud

Documentació

Sol.licitud
DNI
Autorització dels pares, en cas de menors de 14 anys

Requisits

Autorització dels pares, en cas de menors de 14 anys

Plaç màxim per a la resolució

-

Requisits

Autorització dels pares, en cas de menors de 14 anys

Plaç màxim per a la notificació

-

Silenci administratiu

Negatiu

Finestreta única de la directiva de serveis

No

Resultat

Carnet de biblioteca

Organisme responsable

Biblioteca

Forma de iniciació

A instància de l'interessat

Materies relacionades

Cultura

Òrgan competent per a resoldre

Batlia