Legacions a denúncies de trànsit

Presentar les al.legacions a una denúncia de trànsit que estimi convenients aportant i / o proposant les proves oportunes.

Destinataris

Persones físiques o jurídiques

Fi de la via administrativa

No

Observacions

Pendent de ACABAR DE PERSONALITZAR El període de resolució depèn de la infracció. Infracció lleu: 3 mesos Infracció greu: 6 mesos Infracció molt greu: 1 any El pagament per avançat comporta una reducció en l'import, així com la renúncia a presentar al.legacions

Llistat de normatives

  • Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú
  • Reial Decret 1428/2003, de 21 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament General de Circulació per a l'aplicació i desenvolupament del text articulat de la Llei sobre trànsit, circulació de vehicles de motor i seguretat viària, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 339/1990, de 2 de març.

Tràmits

Sol·licitud

Documentació

Escrit de legacions
DNI / Passaport / NIE (document d'identificació)

Requisits

-

Plaç màxim per a la resolució

-

Requisits

-

Plaç màxim per a la notificació

-

Finestreta única de la directiva de serveis

No

Resultat

Tramitació de les legacions presentades

Organisme responsable

Policia Local

Forma de iniciació

A instància de l'interessat

Materies relacionades

Transports i mobilitat

Òrgan competent per a resoldre

Batlia