Autoliquidació d'alta d'impostos de vehicles

Pagament de l'impost de vehicles de tracció mecànica (IVTM).

Destinataris

Persones físiques o jurídiques

Fi de la via administrativa

No

Observacions

Si considera que l'autoliquidació ha perjudicat de qualsevol manera els seus interessos legítims, podrà instar la seva rectificació, d'acord amb l'art. 102.3 de la Llei General Tributària.

Llistat de normatives

  • Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària
  • Reial Decret Legislatiu 2 / 2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals

Tràmits

Sol·licitud

Documentació

DNI
Documentació acreditativa de la compra del vehicle
Certificat de característiques tècniques
Certificat d'empadronament
Si és estranger, document o títol de propietat on resideix

Requisits

-

Plaç màxim per a la resolució

-

Requisits

-

Plaç màxim per a la notificació

-

Finestreta única de la directiva de serveis

No

Resultat

Rebut justificant del pagament (model 060)

Organisme responsable

Tresoreria i Gestió Econòmica i Tributària

Forma de iniciació

A instància de l'interessat

Materies relacionades

Transports i mobilitat, Tributs i recaptació

Òrgan competent per a resoldre

Agència Tributària de les Illes Balears