Devolució de IVTM per baixa definitiva

Retorn al contribuent de la quota prorratejada trimestralment del rebut o liquidació abonats prèviament en concepte de IVTM, per baixa definitiva.

Destinataris

Persones físiques

Fi de la via administrativa

No

Observacions

Felanitx tramita la liquidació dels seus tributs municipals a través d'un conveni amb ATIB

Llistat de normatives

  • Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària
  • Reial Decret Legislatiu 2 / 2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals

Tràmits

Sol·licitud

Documentació

Sol.licitud (en cas de presentació personal)
Rebut / liquidació original abonada l'any a retornar
Dades bancàries per a l'ingrés
Fotocòpia de la baixa
Instància
Baixa del vehicle segellada per tràfic

Requisits

Responsable tributari (ser subjecte passiu en la relació tributària vinculada al IVTM) Haver donat de baixa el vehicle

Plaç màxim per a la resolució

2 mesos

Requisits

Responsable tributari (ser subjecte passiu en la relació tributària vinculada al IVTM) Haver donat de baixa el vehicle

Plaç màxim per a la notificació

-

Silenci administratiu

Negatiu

Finestreta única de la directiva de serveis

No

Resultat

Devolució IVTM

Organisme responsable

Tresoreria i Gestió Econòmica i Tributària

Forma de iniciació

A instància de l'interessat

Materies relacionades

Tributs i recaptació

Òrgan competent per a resoldre

Batlia