Obtenció de la targeta d'aparcament per a persones amb mobilitat reduïda

Sol.licitud de la targeta d'aparcament per a minusvàlids, tant a la zona residencial on viu com en les places assignades a tots els municipis.

Destinataris

Persones físiques

Fi de la via administrativa

No

Observacions

Només s'atorga una targeta per a la persona titular que tingui els greus problemes de mobilitat. Temps de validesa: 5 anys des de la data d'expedició, si el dictamen de greus problemes de mobilitat és definitiu.

Llistat de normatives

  • Decret 20/2003, de 28 de febrer, pel qual s'aprova el reglament de supressió de barreres arquitectòniques
  • Ordenança municipal de trànsit, circulació i seguretat de Felanitx

Tràmits

Sol·licitud

Documentació

Documentació exigida a l'inici:
Sol.licitud
Original del certificat sobre greus problemes de mobilitat (M60)
Una foto de carnet
Certificat del grau de minusvalidesa
Original i fotocòpia del DNI
Fotocòpia compulsada del permís de residència i el certificat d'empadronament
Documentació exigida en altres fases del procediment:
RENOVACIÓ:
Es presentarà la mateixa documentació i la renovació serà cada 5 anys
BAIXA:
S'ha de retornar el distintiu.

Requisits

Persona física que tingui el certificat de greus problemes de mobilitat. Persones amb Discapacitat, Dependència i amb 7 punts o més.

Plaç màxim per a la resolució

1 setmana

Requisits

Persona física que tingui el certificat de greus problemes de mobilitat. Persones amb Discapacitat, Dependència i amb 7 punts o més.

Plaç màxim per a la notificació

1 setmana

Silenci administratiu

Negatiu

Finestreta única de la directiva de serveis

No

Resultat

Distintiu aparcament

Organisme responsable

Secretaria

Forma de iniciació

A instància de l'interessat

Materies relacionades

Discapacitat, Transports i mobilitat

Òrgan competent per a resoldre

Batlia