Sol.licitud de gual

Obtenir la llicència d'entrada i sortida de vehicles en locals o finques. Aquesta llicència implicarà la prohibició de l'estacionament per als altres vehicles i el seu propi.

Destinataris

Persones físiques o jurídiques

Fi de la via administrativa

No

Observacions

El propietari no té dret a aparcar davant del seu propi gual.

Llistat de normatives

  • Llei 10/1990, de 23 d'octubre, de disciplina urbanística a la Comunitat Autònoma de les Illes Balears
  • Llei 20/2006, de 15 de desembre, municipal i de règim local de les Illes Balears
  • Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú

Tràmits

Sol·licitud

Documentació

Sol.licitud general
Plànol de la zona amb mesures de l'aparcament i una foto

Requisits

Propietaris, arrendataris i / o usufructuaris d'aparcaments

Plaç màxim per a la resolució

3 mesos

Requisits

Propietaris, arrendataris i / o usufructuaris d'aparcaments

Plaç màxim per a la notificació

-

Silenci administratiu

Negatiu

Finestreta única de la directiva de serveis

No

Resultat

Llicència de gual

Organisme responsable

Secretaria

Forma de iniciació

A instància de l'interessat

Materies relacionades

Via Publica

Òrgan competent per a resoldre

Junta de Govern Local