Canvi de titular de llicències de taxi

Canvi del titular d'un vehicle autotaxi per al servei de transport públic.

Destinataris

Persones físiques

Fi de la via administrativa

No

Observacions

Pendent de ACABAR DE PERSONALITZAR

Tràmits

Sol·licitud

Documentació

Sol.licitud general correctament emplenada.
Còpia del permís de circulació del vehicle.
Acreditació del pagament de la taxa de tramitació administrativa.
Document original d'acreditació de la llicència.
Acreditació del pagament de la taxa de revisió del vehicle.
Còpia de la pòlissa de l'assegurança del vehicle.
Dos (2) fotografies mida carnet.

Requisits

Titulars de llicències de taxi

Plaç màxim per a la resolució

3 mesos

Requisits

Titulars de llicències de taxi

Plaç màxim per a la notificació

-

Silenci administratiu

Positiu

Finestreta única de la directiva de serveis

No

Resultat

Actualització de la titularitat de la llicència de taxi

Organisme responsable

Gestió de Llicències d' Activitats

Forma de iniciació

A instància de l'interessat

Materies relacionades

Transports i mobilitat

Òrgan competent per a resoldre

Ple