Expedició del Carnet Jove

Ajuda en la tramitació de l'expedició dels carnets d'alberguista i estudiant o professor internacional a la persona sol.licitant, per obtenir les corresponents avantatges i descomptes.

Destinataris

Persones físiques

Fi de la via administrativa

No

Observacions

La taxa varia en funció de cada carnet

Tràmits

Sol·licitud

Documentació

Sol.licitud del model del Carnet Infojove

Requisits

-

Plaç màxim per a la resolució

-

Requisits

-

Plaç màxim per a la notificació

-

Finestreta única de la directiva de serveis

No

Resultat

Carnet d'alberguista, d'estudiant o de professor internacional

Organisme responsable

Centre d'Informació Jove

Forma de iniciació

A instància de l'interessat

Materies relacionades

Cultura, Educació, Joventut

Òrgan competent per a resoldre

Batlia