Inscripció a les activitats del Punt Jove

Inscriure's en les activitats organitzades al Casal de Joves.

Destinataris

Persones físiques

Fi de la via administrativa

No

Observacions

El cost de l'activitat estarà en funció de la mateixa

Tràmits

Sol·licitud

Documentació

Full d'inscripció, amb autorització, en cas de menors d'edat

Requisits

Cada activitat té els seus propis requisits d'edat

Plaç màxim per a la resolució

-

Requisits

Cada activitat té els seus propis requisits d'edat

Plaç màxim per a la notificació

-

Finestreta única de la directiva de serveis

No

Resultat

Inscripció a l'activitat sol.licitada

Organisme responsable

Joventut

Forma de iniciació

A instància de l'interessat

Materies relacionades

Cultura, Educació, Joventut

Òrgan competent per a resoldre

Batlia