Sol.licitud d'autorització de venda en mercats temporals o fires

Sol.licitar la corresponent autorització per a la venda de productes en mercats temporals o fires ambulants.

Destinataris

Persones físiques o jurídiques

Fi de la via administrativa

No

Llistat de normatives

  • Reglament del Mercat i trastos de venda ambulant
  • Reglament regulador dels mercats temporals de Felanitx
  • Reial Decret 199/2010, de 26 de febrer, pel qual es regula l'exercici de la venda ambulant o no sedentària

Tràmits

Sol·licitud

Documentació

Sol.licitud
NIF
Carnet de manipulador d'aliments (en el cas de venda de productes alimentaris)
Alta Seguretat Social (en el règim que correspongui)
Alta de l'Impost d'Activitat Econòmiques
2 Fotografies de Carnet

Requisits

Tenir capacitat jurídica per contractar i no estar sotmès a les prohibicions, incapacitats i incompatibilitats previstes en la normativa de contractació administrativa (art. 60 Reglament de serveis de mercats).

Plaç màxim per a la resolució

2 mesos

Requisits

Tenir capacitat jurídica per contractar i no estar sotmès a les prohibicions, incapacitats i incompatibilitats previstes en la normativa de contractació administrativa (art. 60 Reglament de serveis de mercats).

Plaç màxim per a la notificació

1 mes

Silenci administratiu

Negatiu

Finestreta única de la directiva de serveis

No

Resultat

Autorització de venda

Organisme responsable

Mercats i Fires

Forma de iniciació

A instància de l'interessat

Materies relacionades

Comerç

Òrgan competent per a resoldre

Batlia