Tramitació Electrònica

Iniciar tràmit

Certificat de residència (viatges)

ATENCIÓ:

El Reial Decret Llei 1/2014, de 24 de gener, al seu article 4t diu:
"«La integració en el sistema telemàtic d'acreditació de la residència dels sistemes d'emissió de bitllets i la seva utilització quan s'emetin bitllets subvencionats són obligatòries per a totes les companyies, aèries o marítimes, que emetin bitllets aeris o marítims subvencionats per raons de residència en territoris no peninsulars, en tots els seus canals de venda.
En el cas de la incorporació a un mercat subvencionat d'una nova companyia de transport regular aeri o marítim, aquesta pot emetre bitllets aeris o marítims amb dret a subvenció, sense necessitat de fer ús del sistema telemàtic, durant un màxim de tres mesos fins a la implantació efectiva del sistema esmentat en tots els seus
canals de venda.»

Destinataris

Persones físiques

Fi de la via administrativa

No

Observacions

Pendent de ACABAR DE PERSONALITZAR

Llistat de normatives

  • Ordenança fiscal reguladora de documents administratius de Felanitx
  • Reial Decret 1316/2001, de 30 de novembre, pel qual es regula la bonificació en les tarifes dels serveis regulars de transport aeri i marítim per als residents a les Comunitats Autònomes de Canàries i les Illes Balears i en les ciutats de Ceuta i melilla
  • Reial Decret Llei 1/2014 de 24 de gener

Tràmits

Sol·licitud

Documentació

DNI / NIE
Menors:
Llibre de família, certificat de naixement o document acreditatiu del mateix

Requisits

Nacionalitat Espanyola i nacionalitat membres de la UE amb NIE

Plaç màxim per a la resolució

En l'acte

Requisits

Nacionalitat Espanyola i nacionalitat membres de la UE amb NIE

Plaç màxim per a la notificació

-

Silenci administratiu

Negatiu

Finestreta única de la directiva de serveis

No

Organisme responsable

Censos i Padrons

Forma de iniciació

A instància de l'interessat

Materies relacionades

Població. Per altres tràmits aneu a: ajfelanitx.eadministracio.cat

Òrgan competent per a resoldre

Batlia