Tramitació Electrònica

Iniciar tràmit

Certificat de residència (viatges)

Té per objecte demanar una acreditació de residència a les Illes Balears, per poder beneficiar-se de les bonificacions establertes per a aquests residents als serveis que regula el transport aeri.

Destinataris

Persones físiques

Fi de la via administrativa

No

Observacions

Pendent de ACABAR DE PERSONALITZAR

Llistat de normatives

  • Ordenança fiscal reguladora de documents administratius de Felanitx
  • Reial Decret 1316/2001, de 30 de novembre, pel qual es regula la bonificació en les tarifes dels serveis regulars de transport aeri i marítim per als residents a les Comunitats Autònomes de Canàries i les Illes Balears i en les ciutats de Ceuta i melilla

Tràmits

Sol·licitud

Documentació

DNI / NIE
Menors:
Llibre de família, certificat de naixement o document acreditatiu del mateix

Requisits

Nacionalitat Espanyola i nacionalitat membres de la UE amb NIE

Plaç màxim per a la resolució

En l'acte

Requisits

Nacionalitat Espanyola i nacionalitat membres de la UE amb NIE

Plaç màxim per a la notificació

-

Silenci administratiu

Negatiu

Finestreta única de la directiva de serveis

No

Organisme responsable

Censos i Padrons

Forma de iniciació

A instància de l'interessat

Materies relacionades

Població

Òrgan competent per a resoldre

Batlia