Subvencions directes en matèria d'esports

Demanar ajudes econòmiques per al foment de l'esport i de l'activitat física en el municipi de Felanitx.

Destinataris

Persones físiques o jurídiques

Fi de la via administrativa

No

Observacions

Els beneficiaris hauran de justificar les despeses corresponents a les subvencions atorgades, amb anterioritat al 15 de novembre de 2010, mitjançant l'aportació de: -Memòria detallada del projecte desenvolupat, descrivint l'objectiu i els resultats aconseguits Liquidació econòmica de les activitats subvencionades -Original i còpia de les factures i justificants relatius a les despeses per als quals es va demanar la subvenció. En cas de no justificació del total de la quantia subvencionada, serà procedent el reintegrament de les quantitats corresponents, sens perjudici de les accions sancionadores previstes en la Llei 38/2003

Llistat de normatives

  • Bases d'execució del pressupost
  • Bases de la convocatòria de subvencions per a la realització d'activitats en l'any 2010 del municipi de Felanitx
  • Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú
  • Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions
  • Ordenança general reguladora de la concessió de subvencions en el municipi de Felanitx
  • Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions

Tràmits

Sol·licitud

Documentació

Sol.licitud degudament emplenada
Documents acreditatius d'estar al corrent de les obligacions amb la Seguretat Social i de no ser deutor de la hisenda pública
Fotocòpia del DNI, en cas de persones físiques, i de la targeta d'identificació fiscal, en cas d'entitats, juntament amb la fotocòpia del DNI del representant legal, si escau
Còpia dels estatuts, en què consti la inexistència d'ànim de lucre en els seus fins, en cas d'entitats
Projecte general d'activitats a desenvolupar durant 2010
Pressupost d'ingressos i despeses per al desenvolupament d'aquestes activitats

Requisits

Entitats o associacions esportives i esportistes federats

Plaç màxim per a la resolució

3 mesos

Requisits

Entitats o associacions esportives i esportistes federats

Plaç màxim per a la notificació

10 dies

Silenci administratiu

Negatiu

Finestreta única de la directiva de serveis

No

Resultat

Subvenció a l'entitat

Organisme responsable

Esports

Forma de iniciació

A instància de l'interessat

Materies relacionades

Ajudes i Subvencions , Esports

Òrgan competent per a resoldre

Junta de Govern Local