Procediment selectiu per a la provisió de places de plantilla del personal funcionari i laboral fix

Desenvolupament del procediment selectiu que té per objecte la provisió de places de plantilla de personal funcionari, així com laboral fix (mitjançant concurs o concurs-oposició).

Destinataris

Persones físiques

Fi de la via administrativa

No

Observacions

No aplica el període de notificació ja que la resolució es publica en la pàgina web de l'Administració corresponent Si el procediment selectiu s'integra en VUDS, es poden presentar també les sol.licituds en altres administracions adherides

Llistat de normatives

  • Llei 3 / 2007, de 27 de març, de la funció pública de la CAIB
  • Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú
  • Llei 7 / 1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local
  • Llei 7 / 2007, de 12 d'abril, de l'Estatut Bàsic de l '

Tràmits

Sol·licitud

Documentació

Instància: model normalitzat
Fotocòpia compulsada dels mèrits, si es valoren
Justificant del pagament de la taxa

Requisits

Els enumerats en l'art. 56 de la Llei 7 / 2007 EBEP: Tenir la nacionalitat espanyola, sense perjudici del que disposa l'article següent per a estrangers Tenir la capacitat funcional necessària Haver complert 16 anys i no excedir l'edat de jubilació forçosa No haver estat separat mitjançant expedient disciplinari del servei de qualsevol de les administracions públiques, o trobar-se en situació d'inhabilitació absoluta o especial Posseir la titulació exigida en cada cas

Plaç màxim per a la resolució

4 mesos

Requisits

Els enumerats en l'art. 56 de la Llei 7 / 2007 EBEP: Tenir la nacionalitat espanyola, sense perjudici del que disposa l'article següent per a estrangers Tenir la capacitat funcional necessària Haver complert 16 anys i no excedir l'edat de jubilació forçosa No haver estat separat mitjançant expedient disciplinari del servei de qualsevol de les administracions públiques, o trobar-se en situació d'inhabilitació absoluta o especial Posseir la titulació exigida en cada cas

Plaç màxim per a la notificació

-

Finestreta única de la directiva de serveis

No

Resultat

Provisió de places

Organisme responsable

Secretaria

Forma de iniciació

D'ofici

Materies relacionades

Oposicions i funció pública

Òrgan competent per a resoldre

Junta de Govern Local