Renda mínima d'inserció

Ajuda de caràcter econòmic, de naturalesa periòdica, personal i intransferible, destinada a cobrir les necessitats de subsistència de les persones físiques o unitats familiars que no tinguin els mitjans econòmics suficients per atendre les necessitats bàsiques de la vida. Es basa en dos fets complementaris: la prestació econòmica, i els plans d'inserció i reinserció social i laboral.

Destinataris

Persones físiques

Fi de la via administrativa

No

Llistat de normatives

  • Decret 117/2001, de 28 de setembre, pel qual es regula la renda mínima d'inserció
  • Llei 4 / 2009, d'11 de juny, de serveis socials de les Illes Balears

Tràmits

Sol·licitud

Documentació

Sol.licitud (presentació presencial)
Document d'identitat del sol.licitant i la resta de membres de la unitat familiar, o llibre de família, si escau
Justificant d'ingressos que, per qualsevol concepte, percebi la unitat familiar o, si no, declaració del no percepció d'ingressos
Certificat de la inscripció dels membres de la unitat familiar en edat de treballar com a demandants d'ocupació o millora d'ocupació en la data de la presentació de la sol licitud, i si s'escau certificat que acrediti l'import de les prestacions derivades de la seva situació de atur
Còpia compulsada de la resolució obtinguda davant la sol licitud de complement per membre (en cas de persones víctimes de violència de gènere)
Els emigrants retornats majors de 65 anys hauran de justificar aquesta condició mitjançant certificat expedit per la Delegació o Subdelegació del Govern de la seva província i acreditar, mitjançant còpia compulsada de la resolució expressa, la denegació de la pensió no contributiva de jubilació per no complir el requisit de residència legal prèvia a Espanya
Declaració del sol • licitant sobre la titularitat de propietat, usdefruit o un altre tipus de dret real sobre béns moble i immobles pertanyents a qualsevol membre de la unitat familiar o, si s'escau, de la inexistència d'aquesta titularitat
Document de pagament d'arrendament de l'habitatge habitual, o de l'amortització de l'habitatge protegit de promoció directa, si s'escau
Document acreditatiu de la nul litat matrimonial, divorci o separació legal i, si escau, justificant de la pensió compensatòria i / o d'aliments que percep
Document acreditatiu del cessament de la relació de convivència anàloga a la conjugal, mitjançant Certificat del Registre d'Unions de Fet o informe de convivència expedit per l'Ajuntament de la seva localitat de residència
Dades bancàries
Vida laboral de la persona sol.licitant
Acreditació de l'empadronament
Document que acrediti la convivència dels membres de la unitat familiar, o la ruptura d'aquella si és el cas, excepte en els supòsits relatius a persones que es troben residint en cases d'acollida o habitatges de transició
Informe del centre educatiu en el qual els nens estiguin matriculats pels professionals dels programes d'absentisme escolar o pels tècnics que vinguessin intervenint en l'àmbit familiar, que acrediti l'escolarització i assistència regular al centre d'estudis. Quan es constati la seva absentisme escolar, s'elaborarà pels professionals o tècnics referits un informe en el qual s'acrediti les circumstàncies d'aquesta absència i si les mateixes obeeixen o no a un dèficit en les condicions i mitjans de vida
Projecte individualitzat d'inserció pactat amb el sol i amb els membres de la unitat familiar als que afecti

Requisits

Empadronament al municipi

Plaç màxim per a la resolució

-

Requisits

Empadronament al municipi

Plaç màxim per a la notificació

-

Finestreta única de la directiva de serveis

No

Resultat

Renda d'inserció social

Organisme responsable

Benestar Social

Forma de iniciació

A instància de l'interessat

Materies relacionades

Immigració, Serveis socials