Informe d'arrelament social

Sol.licitar l'informe municipal d'arrelament social per a la tramitació d'una autorització temporal de treball i residència per raons d'arrelament, així com l'obtenció d'una còpia de l'informe emès amb l'acreditació de la seva presentació a la subdelegació del Govern.

Destinataris

Persones físiques

Fi de la via administrativa

No

Llistat de normatives

  • Ordenança fiscal reguladora de documents administratius de Felanitx
  • Reial Decret 2393/2004, de 30 de desembre, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei orgànica 4 / 2000, d'11 de gener, sobre drets i llibertats dels estrangers a Espanya i la seva integració social

Tràmits

Sol·licitud

Documentació

Instància
Acreditació de tres anys de residència ininterrompuda a l'Estat espanyol: passaport segellat / certificat històric d'empadronament, antecedents penals al seu país
Passaport en vigor
Acreditació dels mitjans de vida: precontracte de treball, justificant bancari d'ingressos mitjans anuals, informes d'entitats de les que el sol licitant percep ajudes
Acreditació del domicili: contracte de lloguer i últim rebut pagat
Acreditació del grau de coneixement de la llengua, si n'hi ha
Altres documents: acreditació de la formació en castellà i català, acreditació de altres cursos de formació, llibre de família

Requisits

Ser major d'edat Empadronament al municipi Acreditar més de tres anys de residència continuada a Espanya

Plaç màxim per a la resolució

-

Requisits

Ser major d'edat Empadronament al municipi Acreditar més de tres anys de residència continuada a Espanya

Plaç màxim per a la notificació

-

Finestreta única de la directiva de serveis

No

Resultat

Informe d'arrelament social

Organisme responsable

Benestar Social

Forma de iniciació

A instància de l'interessat

Materies relacionades

Immigració