Reclamacions en matèria de responsabilitat patrimonial

Té per finalitat obtenir una indemnització atorgada per l'Ajuntament per lesions o danys soferts per particulars a causa del funcionament normal o anormal dels serveis públics.

Destinataris

Persones físiques o jurídiques

Fi de la via administrativa

No

Llistat de normatives

  • Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú
  • Llei 6 / 2000, de 31 de maig, de modificació de la Llei 5 / 1993, de 15 de juny, del Consell Consultiu de les Illes Balears
  • Reial Decret 429/1993, de 26 de març, pel qual s'aprova el Reglament dels procediments de les administracions públiques en matèria de responsabilitat patrimonial

Tràmits

Sol·licitud

Documentació

Sol.licitud general
Documentació que acrediti els fets pels quals es demana la indemnització, que conté: especificació de lesions produïdes, moment i lloc en què aquestes es van produir, presumpta relació de causalitat entre aquestes i el funcionament d'un servei públic, avaluació econòmica, en cas de és possible; legacions i documentació que es considerin pertinents, així com proposició de prova

Requisits

Ser interessat, segons les condicions de l'art. 31 de la Llei 30/1992: a) titulars de drets o interessos legítims individuals o col.lectius. B) qui, sense haver iniciat el procediment, tinguin drets que puguin resultar afectats per la decisió que s'adopti. C) aquells els interessos legítims, individuals o, puguin resultar afectats per la resolució i es personin en el procediment abans que s'hagi dictat la resolució definitiva

Plaç màxim per a la resolució

6 mesos

Requisits

Ser interessat, segons les condicions de l'art. 31 de la Llei 30/1992: a) titulars de drets o interessos legítims individuals o col.lectius. B) qui, sense haver iniciat el procediment, tinguin drets que puguin resultar afectats per la decisió que s'adopti. C) aquells els interessos legítims, individuals o, puguin resultar afectats per la resolució i es personin en el procediment abans que s'hagi dictat la resolució definitiva

Plaç màxim per a la notificació

6 mesos

Silenci administratiu

Negatiu

Finestreta única de la directiva de serveis

No

Resultat

Tramitació de la reclamació

Organisme responsable

Secretaria

Forma de iniciació

D'ofici o a instància de l'interessat, indistintament

Materies relacionades

Justícia

Òrgan competent per a resoldre

Junta de Govern Local