Atenció a la dependència

Atendre a persones dependents en qualsevol àmbit de la vida domèstica (alimentació, higiene, medicaments, etc.).

Destinataris

Persones físiques

Fi de la via administrativa

No

Observacions

La informació es remet al SISAAD, dependent del Ministeri de Sanitat i Política Social. La referència a la dependència no ha de coincidir amb la denominació de " persones dependents " continguda en la Llei de Dependència

Llistat de normatives

  • Llei 39/2006, de 14 de desembre, de promoció de l'autonomia personal i atenció a les persones en situació de dependència
  • Llei 4 / 2009, d'11 de juny, de serveis socials de les Illes Balears

Tràmits

Sol·licitud

Documentació

Certificat d'empadronament
Targeta de la Seguretat Social
Justificant d'ingressos del sol.licitant
DNI / Passaport / NIE (document d'identificació)
Sol.licitud específica
Informe mèdic específic

Requisits

Cinc anys de residència ininterrompuda a Espanya

Plaç màxim per a la resolució

-

Requisits

Cinc anys de residència ininterrompuda a Espanya

Plaç màxim per a la notificació

-

Finestreta única de la directiva de serveis

No

Resultat

Servei d'atenció a dependents

Organisme responsable

Benestar Social

Forma de iniciació

A instància de l'interessat

Materies relacionades

Discapacitat, Majors, Serveis socials