Certificat de finalització d'obres


Podeu iniciar el tràmit electrònicament a l'adreça:

SEU ELECTRÒNICA AJUNTAMENT DE FELANITX
https://ajfelanitx.eadministracio.cat/dossier.1

Un particular demana a l'Ajuntament l'expedició d'un certificat de finalització de les obres desenvolupades, a efectes de la presentació davant notari, de demanar alguna subvenció, de demanar cèdula d'habitabilitat, etc.

Destinataris

Persones físiques o jurídiques

Fi de la via administrativa

No

Observacions

Un cop acabades les obres, el termini màxim pel qual es concedeix una llicència d'obra major és de 24 mesos, encara que si les obres s'acaben abans o el termini concedit per a la llicència és inferior a aquests 24 mesos, el certificat de finalització d'obres es pot demanar abans. En cas de transcurs del termini, es podrà denunciar la mora davant el Consell Insular de Mallorca a efectes de l'expedició de la cèdula d'habitabilitat (mitjançant subrogació).

Llistat de normatives

  • Decret 145/1997, de 21 de novembre, pel qual es regulen les condicions de dimensionament, d'higiene i d'instal lació per al disseny i l'habitabilitat d'habitatges, així com l'expedició de cèdules d'habitabilitat

Tràmits

Sol·licitud

Documentació

Sol.licitud
Certificat de finalització d'obra del tècnic o aparellador facultatiu
Certificat de finalització d'obra de telecomunicacions, si s'escau
Fotocòpia de la llicència municipal d'obres
Fotocòpia rebut IBI
Declaració d'alteració de béns davant la Gerència Municipal del Cadastre

Requisits

Ser el representant, en cas d'empresa o associació

Plaç màxim per a la resolució

20 dies

Requisits

Ser el representant, en cas d'empresa o associació

Plaç màxim per a la notificació

-

Finestreta única de la directiva de serveis

No

Organisme responsable

Urbanisme

Forma de iniciació

A instància de l'interessat

Materies relacionades

Habitatge, Urbanisme

Òrgan competent per a resoldre

Batlia