Sol.licitud de certificats i còpies de documentació en expedients d'obres

Podeu iniciar el tràmit electrònicament a l'adreça:

SEU ELECTRÒNICA AJUNTAMENT DE FELANITX
https://ajfelanitx.eadministracio.cat/dossier.1

Sol.licitar diferents tipus de certificats i còpies dels mateixos o d'altres documents durant l'execució d'un expedient d'obres.

Destinataris

Persones físiques o jurídiques

Fi de la via administrativa

No

Llistat de normatives

  • Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú
  • Ordenança fiscal reguladora de documents administratius de Felanitx

Tràmits

Sol·licitud

Documentació

Sol.licitud general
Documentació acreditativa de la condició d'interessat

Requisits

En cas d'expedients finalitzats (que han obtingut llicència), qualsevol persona, amb l'excepció de domicilis particulars, per als quals es requereix el consentiment del titular de l'immoble, autorització o ordre judicial. En cas d'expedients en tramitació, només els interessats legítims i en tal sentit, que es personin a l'expedient

Plaç màxim per a la resolució

3 mesos

Requisits

En cas d'expedients finalitzats (que han obtingut llicència), qualsevol persona, amb l'excepció de domicilis particulars, per als quals es requereix el consentiment del titular de l'immoble, autorització o ordre judicial. En cas d'expedients en tramitació, només els interessats legítims i en tal sentit, que es personin a l'expedient

Plaç màxim per a la notificació

-

Finestreta única de la directiva de serveis

No

Organisme responsable

Urbanisme

Forma de iniciació

A instància de l'interessat

Materies relacionades

Habitatge, Urbanisme

Òrgan competent per a resoldre

Batlia