Dotacions de servei

Podeu iniciar el tràmit electrònicament a l'adreça:

SEU ELECTRÒNICA AJUNTAMENT DE FELANITX
https://ajfelanitx.eadministracio.cat/dossier.1

Demanar a l'Ajuntament la dotació d'un o diversos serveis de naturalesa urbanística en parcel privada.

Destinataris

Persones físiques o jurídiques

Fi de la via administrativa

No

Llistat de normatives

  • Llei 10/1990, de 23 d'octubre, de disciplina urbanística a la Comunitat Autònoma de les Illes Balears
  • Reial Decret 2159/1978, de 23 de juny, pel qual s'aprova el Reglament de Planejament per al Desenvolupament i Aplicació de la Llei sobre Règim del Sòl i Ordenació Urbana
  • Reial Decret Legislatiu 2 / 2008, de 20 de juny, pel qual s'aprova el text refós de la llei de sòl
  • Reial Decret Llei 3 / 1980, de 14 de març, sobre Creació de Sòl i Agilitació de la Gestió Urbanística

Tràmits

Sol·licitud

Documentació

Sol.licitud
Projecte subscrit per un tècnic competent
Poders de representació (en cas de societats)
Documentació registral que acrediti la titularitat dels terrenys que han de ser dotats de serveis, si encara no són encara municipals
Contracte i fiança del MAC Insular (requisits de l'art. 9 del Pla Director Sectorial per a la Gestió de Residus de Construcció-Demolició, Voluminosos i Pneumàtics fora d'ús de l'Illa de Mallorca)

Requisits

Que els vials que confronten amb el solar siguin de domini públic. Si són de propietat privada han de passar a domini públic, per expropiació o per cessió voluntària

Plaç màxim per a la resolució

3 mesos

Requisits

Que els vials que confronten amb el solar siguin de domini públic. Si són de propietat privada han de passar a domini públic, per expropiació o per cessió voluntària

Plaç màxim per a la notificació

-

Silenci administratiu

Negatiu

Finestreta única de la directiva de serveis

No

Organisme responsable

Urbanisme

Forma de iniciació

A instància de l'interessat

Materies relacionades

Urbanisme

Òrgan competent per a resoldre

Junta de Govern Local