Expropiació per ministeri de la llei

Un particular demana a l'Administració que procedeixi a l'expropiació forçosa d'un terreny de la seva propietat, transcorreguts cinc anys des de l'entrada en vigor del Pla que preveu la mateixa.

Destinataris

Persones físiques o jurídiques

Fi de la via administrativa

No

Observacions

Pendent de ACABAR DE PERSONALITZAR Un cop iniciat el procediment mitjançant la declaració d'utilitat pública per part de l'Administració, i tramitat el mateix, en cas de no existir acord en relació amb el preu just entre Administració i expropiat, el mateix es determina per resolució del Jurat Provincial d'Expropiació

Llistat de normatives

  • Decret de 26 d'abril de 1957, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei d'expropiació forçosa
  • Llei d'expropiació forçosa, de 16 desembre 1954
  • Reial Decret Legislatiu 2 / 2008, de 20 de juny, pel qual s'aprova el text refós de la llei de sòl
  • Reial Decret Llei 3 / 1980, de 14 de març, sobre Creació de Sòl i Agilitació de la Gestió Urbanística

Tràmits

Sol·licitud

Documentació

Acreditació de la titularitat dels terrenys
Advertència per part del ciutadà a l'Ajuntament que han transcorregut 5 anys des de l'entrada en vigor del Pla Urbanístic que preveu l'expropiació i aquesta no s'ha iniciat
Identificació dels terrenys i referència al planejament que els subjecta a una expropiació
Taxació de l'immoble passats 2 anys des que el particular va realitzar l'advertència

Requisits

Titular de l'immoble l'expropiació del qual estigui prevista

Plaç màxim per a la resolució

3 mesos

Requisits

Titular de l'immoble l'expropiació del qual estigui prevista

Plaç màxim per a la notificació

-

Silenci administratiu

Negatiu

Finestreta única de la directiva de serveis

No

Resultat

Expropiació per ministeri de la llei

Organisme responsable

Urbanisme

Forma de iniciació

A instància de l'interessat

Materies relacionades

Habitatge, Urbanisme

Òrgan competent per a resoldre

Batlia