Informe sobre consulta urbanística

Podeu iniciar el tràmit electrònicament a l'adreça:

SEU ELECTRÒNICA AJUNTAMENT DE FELANITX
https://ajfelanitx.eadministracio.cat/dossier.1

Els particulars es dirigeixen als serveis municipals d'urbanisme perquè els resolguin qualsevol tipus de consulta específica, mitjançant informe, certificat o dictamen oa través d'una visita amb tècnic.

Destinataris

Persones físiques o jurídiques

Fi de la via administrativa

No

Observacions

Cita prèvia Horari d'atenció d'atenció: Dimarts 10:45-14:00 La consulta és gratuïta, excepte en cas que es demani l'expedició d'un informe, per a això s'haurà d'abonar la taxa corresponent.

Llistat de normatives

  • Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú
  • Reial Decret Legislatiu 2 / 2008, de 20 de juny, pel qual s'aprova el text refós de la llei de sòl

Tràmits

Sol·licitud

Documentació

Requisits

Qualsevol persona amb interès legítim, en virtut de l'art. 31 Llei 30/1992

Plaç màxim per a la resolució

3 mesos

Requisits

Qualsevol persona amb interès legítim, en virtut de l'art. 31 Llei 30/1992

Plaç màxim per a la notificació

-

Finestreta única de la directiva de serveis

No

Organisme responsable

Urbanisme

Forma de iniciació

A instància de l'interessat

Materies relacionades

Urbanisme

Òrgan competent per a resoldre

Batlia